Tilgang og metoder

Recovery og empowerment-perspektivet
Akuttilbuddet bygger på en forståelse af, at psykiske problemer har relation til oplevelser i livet og ser de psykiske problemer som tegn på en krise. Indsatsen vil derfor søge at hjælpe det enkelte menneske i en psykisk krise til at se en mening i krisetegnene og finde de bagvedliggende problemer med henblik på at håndtere de situationer, der opstår, samt opnå større kontrol over eget liv.

Vores tilgang er baseret på viden om, at det er muligt for mennesker i en akut psykisk krise at genvinde kontrollen over deres liv og at komme sig. Vi tager udgangspunkt i borgerens situation og beskrivelse af sin situation og støtter ham eller hende i at håndtere krisen og komme videre i sin tilværelse. Ved behov og med borgerens samtykke etablerer vi et samarbejde med andre aktører i kommunen eller regionen, som kan være med til at hjælpe borgeren til at finde mere varige løsninger.

Vores overordnede tilgang er således et recovery-orienteret perspektiv i forhold til akut psykisk krise. Vi tror på og har erfaring med, at mennesker i psykisk krise og mennesker med mere langvarige sindslidelser kommer sig. Vi baserer også denne tilgang på viden om, at mennesker kommer sig. 

Personcentreret planlægning
Hjælp til håndtering af akut psykisk krise inden for 3 – 28 dage gennem personcentreret planlægning

Der er gode erfaringer internationalt med at støtte mennesker i at håndtere deres krise i løbet af en tidsperiode på mellem 3 – 28 dage afhængig af, hvor omfattende krisen er, og af hvorvidt det er muligt at give hjælpen i borgerens eget hjem, om der er hjemmeboende børn m.m.

Internationalt eksisterer der også gode erfaringer med at arbejde med personcentreret planlægning. Det vil sige, at planlægningsarbejdet finder sted sammen med borgeren og med udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af sin situation og krise, men også drømme, værdier og ønsker for fremtiden.

Samtidig opfordres borgeren til selv at sætte ord på mulige løsninger. Her henter vi blandt andet inspiration fra åben dialog og det narrative perspektiv. Inden for disse perspektiver arbejder man ud fra en forståelse af, at sprog og kommunikation rummer nøglen til løsning af konflikter mellem mennesker. Både hvad det er for et sprog, vi anvender, og hvordan vi gør det. Inden for Center for Sociale Indsatser Voksne arbejdes der med inspiration fra åben dialog. Alle medarbejdere gennemgår en introduktion til åben dialog ligesom flere medarbejdere er på en to-årig uddannelse i åben dialog. Under fanen “Links” kan du finde referencer til de tre perspektiver.

I forhold til Akuttilbuddets praksis betyder det ganske kort, at vi ved at hjælpe borgeren med selv at få sat ord på sin situation og eventuelt borgerens fortid kan understøtte, at denne selv får formuleret nogle mulige løsninger. I åben dialog er borgerens netværk af stor betydning og vi opfordrer derfor borgeren til at invitere sit netværk med. Medarbejderne kan hjælpe med dette.

Vores mål er derfor at kunne yde en hjælp til håndtering af krisen inden for en afgrænset periode. Det betyder, at vi fra første møde med borgeren og evt. netværk sammen med denne undersøger:

  • hvad handler krisen om?
  • hvad skal der til for at få løst hans eller hendes akutte krise?
  • hvad vil være tegn på, at krisen er blevet løst – det vil sige, hvordan vil det komme til udtryk?
  • hvad skal målene være for dagen i morgen, i overmorgen og fremover?
  • hvad kan borgeren fremover gøre for at mestre situationer, som kan true med at resultere i en ny akut psykisk krise?
  • er der behov for at inddrage andre i løsning af krisen, fx borgerens eget netværk, andre aktører i kommunen eller regionen?

En del af processen kan bestå i at nedskrive de forskellige trin, ønsker og drømme m.m. i en kriseplan, som er et værktøj til personcentreret planlægning. Illustration af arbejdet med at lave en kriseplan.

Internationale erfaringer
Siden psykiatriens afinstitutionalisering begyndte i slutningen af 1960’erne, er der vokset forskellige tilbud frem i forhold til at hjælpe mennesker i en akut psykisk krise i nærmiljøet frem for at indlægge dem. I Danmark har det primært været i form af psykiatriske skadestuer, som imidlertid kun har ressourcer til at hjælpe mennesker i en meget alvorlig og til tider livstruende krise.

Internationalt eksisterer der derimod en række erfaringer med at tilbyde krisehjælp i nærmiljøet og uden indlæggelse. Vi har i Akuttilbuddet valgt at orientere os mod nogle af de internationale erfaringer. Vi har modtaget og vil også fremover modtage undervisning og vejledning i at modtage og hjælpe mennesker i akut krise. På siden “Links” kan du få adgang til noget af den forskning, der eksisterer inden for området.

Metoder og værktøjer
I arbejdet med personcentreret planlægning kan der være behov for at håndtere nogle af de problemstillinger, borgeren i krise kommer med. Det kan handle om uro, angst, tvangshandlinger m.m., som kan være en forhindring for at samarbejde om planen.

Til det brug inddrages forskellige behovsspecifikke metoder og værktøjer, som du kan læse mere om her på siderne.

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01